Có 1 kết quả:

duàn shù

1/1

duàn shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rank
(2) level