Có 1 kết quả:

Duàn Qí ruì

1/1

Duàn Qí ruì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord