Có 1 kết quả:

duàn luò

1/1

duàn luò

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đoạn, khúc, mẩu

Từ điển Trung-Anh

(1) phase
(2) time interval
(3) paragraph
(4) (written) passage