Có 1 kết quả:

duàn cuò wù

1/1

duàn cuò wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

segmentation fault