Có 1 kết quả:

duàn cuò wù ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

segmentation fault