Có 1 kết quả:

Yīn shāng

1/1

Yīn shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

final name of the Shang dynasty after their move to Yinxu 殷墟 in modern Henan province