Có 1 kết quả:

yīn yōu qǐ shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deep suffering can lead to enlightenment (idiom)
(2) storms make oaks take deeper root