Có 1 kết quả:

shā rén wèi suì

1/1

Từ điển Trung-Anh

attempted murder