Có 1 kết quả:

shā rén wèi suì ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

attempted murder