Có 1 kết quả:

shā rén yuè huò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kill sb for his property (idiom); to murder for money