Có 1 kết quả:

shā shāng

1/1

shā shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to kill or injure

Một số bài thơ có sử dụng