Có 1 kết quả:

shā shāng lì

1/1

shā shāng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) destructive power
(2) harmfulness