Có 1 kết quả:

shā shǒu jí yìng yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) killer application
(2) killer app