Có 1 kết quả:

shā shǒu jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(fig.) trump card