Có 1 kết quả:

shā qì téng téng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ferocious
(2) murderous-looking