Có 1 kết quả:

shā shú

1/1

shā shú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to swindle associates, friends or relatives