Có 1 kết quả:

shā hǔ zhǎn jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to kill the tiger and behead the scaly dragon