Có 1 kết quả:

shā chóng

1/1

shā chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

insecticide