Có 1 kết quả:

shā ruǎn

1/1

shā ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) antivirus software
(2) abbr. for 殺毒軟件|杀毒软件[sha1 du2 ruan3 jian4]