Có 1 kết quả:

shā qīng

1/1

shā qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put the last hand to (a book, a film etc)
(2) to finalize
(3) to kill-green (a step in the processing of tea leaves)

Một số bài thơ có sử dụng