Có 1 kết quả:

huǐ shāng

1/1

huǐ shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to injure
(2) to damage

Một số bài thơ có sử dụng