Có 1 kết quả:

huǐ róng

1/1

huǐ róng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disfigure
(2) to spoil the beauty of