Có 1 kết quả:

huǐ diào

1/1

huǐ diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to destroy