Có 1 kết quả:

huǐ chú

1/1

huǐ chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to destroy