Có 1 kết quả:

huǐ yuē

1/1

huǐ yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break a promise
(2) breach of contract