Có 1 kết quả:

yì lì

1/1

yì lì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quyết chí không thay đổi

Từ điển phổ thông

nghị lực, lòng kiên trì, sự kiên nhẫn

Từ điển Trung-Anh

(1) perseverance
(2) willpower

Một số bài thơ có sử dụng