Có 1 kết quả:

wú nìng

1/1

wú nìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not as good as
(2) would rather