Có 1 kết quả:

mǔ yè chā

1/1

mǔ yè chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) witch
(2) shrew
(3) vixen