Có 1 kết quả:

mǔ zǐ chuí zhí gǎn rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

mother-to-infant transmission