Có 1 kết quả:

mǔ xì shè huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

matrilineality