Có 1 kết quả:

mǔ lǎo hǔ

1/1

mǔ lǎo hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tigress
(2) (fig.) fierce woman
(3) vixen