Có 1 kết quả:

dú qì dàn

1/1

dú qì dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poison gas shell
(2) poison gas grenade