Có 1 kết quả:

dú qì

1/1

dú qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poison gas
(2) toxic gas
(3) manifestation of passion, anger etc (Buddhism)