Có 1 kết quả:

dú wù

1/1

dú wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. con vật gây hại, sâu bọ
2. nọc độc

Từ điển Trung-Anh

(1) poisonous substance
(2) poison
(3) toxin
(4) venom