Có 1 kết quả:

dú chóng

1/1

dú chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poisonous insect (or spider etc)
(2) (slang) junkie