Có 1 kết quả:

yù tíng

1/1

yù tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

levonorgestrel tablet (contraception)