Có 1 kết quả:

bǐ xià qù

1/1

bǐ xià qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defeat
(2) to be superior to