Có 1 kết quả:

bǐ duì

1/1

bǐ duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comparison
(2) to verify by comparing