Có 1 kết quả:

bǐ tè quǎn

1/1

bǐ tè quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pit bull (loanword)