Có 1 kết quả:

bǐ dēng tiān hái nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. even harder than reaching the sky (idiom)
(2) fig. extremely difficult
(3) far from an easy task