Có 1 kết quả:

bǐ mù yú

1/1

bǐ mù yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flatfish
(2) flounder