Có 1 kết quả:

bǐ sà bǐng

1/1

bǐ sà bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pizza (loanword)
(2) CL:張|张[zhang1]