Có 1 kết quả:

bǐ sà bǐng ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ ㄅㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pizza (loanword)
(2) CL:張|张[zhang1]