Có 1 kết quả:

bǐ sài xiàng mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sporting event
(2) item on program of sports competition