Có 1 kết quả:

bǐ jiào jí

1/1

bǐ jiào jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

comparative degree