Có 1 kết quả:

bǐ jiào ér yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

comparatively speaking