Có 1 kết quả:

Máo sù xiàng

1/1

Máo sù xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

statue of Chairman Mao Zedong (1893-1976) 毛澤東|毛泽东[Mao2 Ze2 dong1]