Có 1 kết quả:

máo liào

1/1

máo liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rough lumber
(2) woollen cloth