Có 1 kết quả:

máo xiàn yī

1/1

máo xiàn yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sweater
(2) woolen knitwear
(3) wool