Có 1 kết quả:

máo yāo

1/1

máo yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) to bend over