Có 1 kết quả:

máo dòu

1/1

máo dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

green soy bean