Có 1 kết quả:

máo dòu ㄇㄠˊ ㄉㄡˋ

1/1

máo dòu ㄇㄠˊ ㄉㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

green soy bean