Có 1 kết quả:

háo bù

1/1

háo bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardly
(2) not in the least
(3) not at all

Một số bài thơ có sử dụng